Potvrzení o náhradním plnění

Jako potvrzení o náhradním plnění za rok 2016 postačí faktury, na kterých je uvedeno prohlášení dodavatele potvrzující, že dodávka byla uskutečněna v režimu náhradního plnění.

V praxi přesto někteří odběratelé požadují souhrnné potvrzení náhradního plnění za všechny dodávky v uplynulém kalendářním roce. Takové potvrzení však dle platné legislativy není nutné a jen zvyšuje administrativní náklady vydavatele i příjemce potvrzení.

Po vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1.-3. čtvrtletí (sdělení Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlašované ve Sbírce zákonů koncem roku) si může každý subjekt výši uplatnitelného náhradního plnění z jednotlivých faktur sám spočítat - z faktur od každého dodavatele náhradního plnění vezme úhrnnou částku dodávek bez DPH, vydělí ji sedminásobkem vyhlášené průměrné mzdy a výsledek zaokrouhlí na 2 desetinná místa (pokud by výsledný počet uplatnitelných osob byl vyšší, než je maximální počet zaměstnaných osob se zdravotním pojištění uváděný na každé faktuře, smí použít jen ten maximální počet - to ale u našich zákazníků nenastává).

Dále je nutné dát pozor také na datum uhrazení faktury - aby bylo náhradní plnění platné, je nutné dle prováděcí vyhlášky (518/2004 Sb.) uhradit fakturu ve stejném roce, jako je její zdanitelné plnění, případně u faktur vystavených až na samém konci roku lze pro potvrzení náhradního plnění akceptovat.i úhradu ve splatnosti v lednu následujícího roku.