Jak správně účtovat identifikační média - plátce DPH?

Jakým způsobem správně účtovat o identifikačních médiích (stravovacích kartách a čipech)? Jaký režim zvolit u školních jídelen plátců DPH?

U školních jídelen v režimu plátce DPH je situace složitější. U těchto subjektů se postup účtování médií může lišit jednak podle typu média (stravovací karta s nižší životností vzhledem k rychlému opotřebení vs. bezkontaktní čipy s dlouhou životností a malým opotřebením) a jednak podle režimu zpětného výkupu médií. V případech, kdy strávník má možnost po ukončení stravování kartu vrátit zpět, musí se nutně změnit také režim účtování médií v návaznosti na legislativní omezení podle zákona o DPH.

V případech, kdy není umožněn zpětný výkup stravovacích karet zpět od strávníků, může účtování stravovacích karet probíhat shodně s postupem popsaným u neplátce DPH ve variantě přímého zúčtování do výnosů. Avšak případě, že zpětný výkup od strávníků chceme umožnit, musíme v souladu s požadavky zákona o DPH postup změnit – budeme postupovat obdobně jako při účtování identifikačních médií u neplátce DPH – zúčtování přes zálohové účty.

Při účtování bezkontaktních čipů nastává problém zejména při jejich zpětném odkupu – u plátců daně není možné jejich účtování záporně do výnosů. Je třeba si uvědomit, že strávník téměř nikdy není plátcem DPH, takže odpočet DPH při zpětném odkupu od neplátce DPH není možný. Vhodnější způsob, který znění zákona o DPH vyhoví, je půjčovat čipy proti zaplacení vratné zálohy. Základní problém u účtování čipů je v terminologii a v požadavku zákona o DPH, neboť u plátce DPH již nesmí jít o prodej, ale o zapůjčení čipu - plátce DPH nesmí provádět výkup od neplátce DPH. Vlastní princip účtování je téměř stejný. Účetní případ pak vypadá následovně:

Díl-10_Obr-1

 

Obdobně lze poustupovat při účtování přímo do pokladny (při vynechání účtu 315), ale tento postup vzhledem k vhodným metodikám k programu Stravné nedoporučujeme:

 

- prodej čipu                                                                        261 MD  //    324/D

                                                                                                                343/D

- vrácené čipy (opačný záznam se znaménkem mínus)    -261 MD  //  -324/D

                                                                                                               -343/D

Pozn.: Jak prodej, tak vrácení čipu lze účtovat jedním účetním záznamem, který je rozdílem obou hodnot tj. jako doposud z celkového předpisu za prodané karty (hodnota udává rozdíl prodaných a vrácených čipů).

Ke konci účetního období (na konci roku nebo dle potřeby účetních uzávěrek i čtvrtletně) lze udělat vnitřním účetním dokladem zúčtování do výnosů těch čipů, které nebudou zcela určitě vráceny (ztracené, zničené, nevrácené při ukončeném stravování apod.) = jsou pro účetní jednotku mimořádným výnosem.

Pro tento účel lze použít účet 649 – Ostatní výnosy z činnosti:

Díl-10_Obr-2

 

Pozn.: Pozor, tento účetní zápis již v cenách bez DPH!

 

V případě, že chcete změnit způsob evidence čipů a chcete strávníkům umožnit zpětný výkup identifikačního média a jste plátce DPH, je nutné přechod do tohoto nového režimu „nastartovat“. To se provede tak, že se přeúčtuje současná hodnota výnosového účtu, na kterém se evidují výnosy z prodeje čipů, na účet 324 resp. nutno je přeúčtovat pouze skutečnou hodnotu zálohy (zálohy, které budou určitě vráceny tj. částku čipů, podle skutečného počtu aktivních strávníků s čipem – na základě provedené inventarizace). Zbytek tj. čipy, které nebudou zcela určitě vráceny, který zůstane na účtu 604, je tím mimořádným výnosem popsaným výše (hodnotu ale v tomto případě není nutné přeúčtovávat na účet 649).

Zůstatek účtu 324 by tak vždy měl vykazovat zůstatek pouze "aktivních id. médií" tj. čipů, které jsou v oběhu a očekává se, že budou vráceny. Účet tak jinými slovy vyjadřuje částku záloh za identifikační média, která fakticky existuje k aktivnímu strávníkovi, a kterou je možno pravidelně inventarizovat.

Souhrnný příklad z předchozí kapitoly bude u plátce DPH vypadat takto:

Nákup indentifikačních médií (čipy) nakupuje účetní jednotka od dodavatele a takto nakoupené čipy považuje za náklad na spotřebu ostatního materiálu ve školním stravovacím zařízení. Vlastní nákup čipů účtuje jako zvýšení materiálových zásob na skladě proti zvýšení stavu závazků vůči dodavateli. Výdej čipů strávníkům následně účtuje jako výdej materiálu do nákladů. Účtování tak probíhá takto: 

1) nákup idetifikačních médií                                                  112/MD // 321/D

                                                                                               343/MD //

2) výdej identifikačních médií strávníkům (v ceně bez DPH) 501/MD // 112/D

3) zúčtování zálohy z vydaných identifikačních médií           315/MD // 324/D

                                                                                                           // 343/D

4) příjem zálohy od strávníka za identifikační médium 241(261)/MD // 315/D

V případě řádného vrácení identifikačního média po skončení stravování účtuje účetní jednotka opačnými zápisy takto:

4) příjem vráceného média zpět do skladové evidence       -501/MD // -112/D

5) zúčtování vrácené zálohy strávníkovi                               324/MD // 315/D

                                                                                              343/MD //              

5) vrácení zálohy zpět strávníkovi                                        315/MD // 241(261)/D

V případech, kdy dojde ke ztrátě identifikačního média, jeho znehodnocení či zničení, kdy není umožněno strávníkovi zpětné vrácení čipu školnímu stravovacímu zařízení, je nutné zúčtovat výnos organizace z nevrácené zálohy na základě pravidelné (směrnicí definované) inventarizace identifikačních médií takto:

6) zúčtování výnosu u nevratného identifikačního média a zálohy

                                                                                           324/MD // 649/D              

 

 

Jak správně účtovat identifikační média - plátce DPH?

Jakým způsobem správně účtovat o identifikačních médiích (stravovacích kartách a čipech)? Jaký režim zvolit u školních jídelen plátců DPH?

U školních jídelen v režimu plátce DPH je situace složitější. U těchto subjektů se postup účtování médií může lišit jednak podle typu média (stravovací karta s nižší životností vzhledem k rychlému opotřebení vs. bezkontaktní čipy s dlouhou životností a malým opotřebením) a jednak podle režimu zpětného výkupu médií. V případech, kdy strávník má možnost po ukončení stravování kartu vrátit zpět, musí se nutně změnit také režim účtování médií v návaznosti na legislativní omezení podle zákona o DPH.

V případech, kdy není umožněn zpětný výkup stravovacích karet zpět od strávníků, může účtování stravovacích karet probíhat shodně s postupem popsaným u neplátce DPH ve variantě přímého zúčtování do výnosů. Avšak případě, že zpětný výkup od strávníků chceme umožnit, musíme v souladu s požadavky zákona o DPH postup změnit – budeme postupovat obdobně jako při účtování identifikačních médií u neplátce DPH – zúčtování přes zálohové účty.

Při účtování bezkontaktních čipů nastává problém zejména při jejich zpětném odkupu – u plátců daně není možné jejich účtování záporně do výnosů. Je třeba si uvědomit, že strávník téměř nikdy není plátcem DPH, takže odpočet DPH při zpětném odkupu od neplátce DPH není možný. Vhodnější způsob, který znění zákona o DPH vyhoví, je půjčovat čipy proti zaplacení vratné zálohy. Základní problém u účtování čipů je v terminologii a v požadavku zákona o DPH, neboť u plátce DPH již nesmí jít o prodej, ale o zapůjčení čipu - plátce DPH nesmí provádět výkup od neplátce DPH. Vlastní princip účtování je téměř stejný. Účetní případ pak vypadá následovně:

Díl-10_Obr-1

 

Obdobně lze poustupovat při účtování přímo do pokladny (při vynechání účtu 315), ale tento postup vzhledem k vhodným metodikám k programu Stravné nedoporučujeme:

 

- prodej čipu                                                                        261 MD  //    324/D

                                                                                                                343/D

- vrácené čipy (opačný záznam se znaménkem mínus)    -261 MD  //  -324/D

                                                                                                               -343/D

Pozn.: Jak prodej, tak vrácení čipu lze účtovat jedním účetním záznamem, který je rozdílem obou hodnot tj. jako doposud z celkového předpisu za prodané karty (hodnota udává rozdíl prodaných a vrácených čipů).

Ke konci účetního období (na konci roku nebo dle potřeby účetních uzávěrek i čtvrtletně) lze udělat vnitřním účetním dokladem zúčtování do výnosů těch čipů, které nebudou zcela určitě vráceny (ztracené, zničené, nevrácené při ukončeném stravování apod.) = jsou pro účetní jednotku mimořádným výnosem.

Pro tento účel lze použít účet 649 – Ostatní výnosy z činnosti:

Díl-10_Obr-2

 

Pozn.: Pozor, tento účetní zápis již v cenách bez DPH!

 

V případě, že chcete změnit způsob evidence čipů a chcete strávníkům umožnit zpětný výkup identifikačního média a jste plátce DPH, je nutné přechod do tohoto nového režimu „nastartovat“. To se provede tak, že se přeúčtuje současná hodnota výnosového účtu, na kterém se evidují výnosy z prodeje čipů, na účet 324 resp. nutno je přeúčtovat pouze skutečnou hodnotu zálohy (zálohy, které budou určitě vráceny tj. částku čipů, podle skutečného počtu aktivních strávníků s čipem – na základě provedené inventarizace). Zbytek tj. čipy, které nebudou zcela určitě vráceny, který zůstane na účtu 604, je tím mimořádným výnosem popsaným výše (hodnotu ale v tomto případě není nutné přeúčtovávat na účet 649).

Zůstatek účtu 324 by tak vždy měl vykazovat zůstatek pouze "aktivních id. médií" tj. čipů, které jsou v oběhu a očekává se, že budou vráceny. Účet tak jinými slovy vyjadřuje částku záloh za identifikační média, která fakticky existuje k aktivnímu strávníkovi, a kterou je možno pravidelně inventarizovat.

Souhrnný příklad z předchozí kapitoly bude u plátce DPH vypadat takto:

Nákup indentifikačních médií (čipy) nakupuje účetní jednotka od dodavatele a takto nakoupené čipy považuje za náklad na spotřebu ostatního materiálu ve školním stravovacím zařízení. Vlastní nákup čipů účtuje jako zvýšení materiálových zásob na skladě proti zvýšení stavu závazků vůči dodavateli. Výdej čipů strávníkům následně účtuje jako výdej materiálu do nákladů. Účtování tak probíhá takto: 

1) nákup idetifikačních médií                                                  112/MD // 321/D

                                                                                               343/MD //

2) výdej identifikačních médií strávníkům (v ceně bez DPH) 501/MD // 112/D

3) zúčtování zálohy z vydaných identifikačních médií           315/MD // 324/D

                                                                                                           // 343/D

4) příjem zálohy od strávníka za identifikační médium 241(261)/MD // 315/D

V případě řádného vrácení identifikačního média po skončení stravování účtuje účetní jednotka opačnými zápisy takto:

4) příjem vráceného média zpět do skladové evidence       -501/MD // -112/D

5) zúčtování vrácené zálohy strávníkovi                               324/MD // 315/D

                                                                                              343/MD //              

5) vrácení zálohy zpět strávníkovi                                        315/MD // 241(261)/D

V případech, kdy dojde ke ztrátě identifikačního média, jeho znehodnocení či zničení, kdy není umožněno strávníkovi zpětné vrácení čipu školnímu stravovacímu zařízení, je nutné zúčtovat výnos organizace z nevrácené zálohy na základě pravidelné (směrnicí definované) inventarizace identifikačních médií takto:

6) zúčtování výnosu u nevratného identifikačního média a zálohy

                                                                                           324/MD // 649/D              

 

 

Jak správně účtovat identifikační média - plátce DPH?

Jakým způsobem správně účtovat o identifikačních médiích (stravovacích kartách a čipech)? Jaký režim zvolit u školních jídelen plátců DPH?

U školních jídelen v režimu plátce DPH je situace složitější. U těchto subjektů se postup účtování médií může lišit jednak podle typu média (stravovací karta s nižší životností vzhledem k rychlému opotřebení vs. bezkontaktní čipy s dlouhou životností a malým opotřebením) a jednak podle režimu zpětného výkupu médií. V případech, kdy strávník má možnost po ukončení stravování kartu vrátit zpět, musí se nutně změnit také režim účtování médií v návaznosti na legislativní omezení podle zákona o DPH.

V případech, kdy není umožněn zpětný výkup stravovacích karet zpět od strávníků, může účtování stravovacích karet probíhat shodně s postupem popsaným u neplátce DPH ve variantě přímého zúčtování do výnosů. Avšak případě, že zpětný výkup od strávníků chceme umožnit, musíme v souladu s požadavky zákona o DPH postup změnit – budeme postupovat obdobně jako při účtování identifikačních médií u neplátce DPH – zúčtování přes zálohové účty.

Při účtování bezkontaktních čipů nastává problém zejména při jejich zpětném odkupu – u plátců daně není možné jejich účtování záporně do výnosů. Je třeba si uvědomit, že strávník téměř nikdy není plátcem DPH, takže odpočet DPH při zpětném odkupu od neplátce DPH není možný. Vhodnější způsob, který znění zákona o DPH vyhoví, je půjčovat čipy proti zaplacení vratné zálohy. Základní problém u účtování čipů je v terminologii a v požadavku zákona o DPH, neboť u plátce DPH již nesmí jít o prodej, ale o zapůjčení čipu - plátce DPH nesmí provádět výkup od neplátce DPH. Vlastní princip účtování je téměř stejný. Účetní případ pak vypadá následovně:

Díl-10_Obr-1

 

Obdobně lze poustupovat při účtování přímo do pokladny (při vynechání účtu 315), ale tento postup vzhledem k vhodným metodikám k programu Stravné nedoporučujeme:

 

- prodej čipu                                                                        261 MD  //    324/D

                                                                                                                343/D

- vrácené čipy (opačný záznam se znaménkem mínus)    -261 MD  //  -324/D

                                                                                                               -343/D

Pozn.: Jak prodej, tak vrácení čipu lze účtovat jedním účetním záznamem, který je rozdílem obou hodnot tj. jako doposud z celkového předpisu za prodané karty (hodnota udává rozdíl prodaných a vrácených čipů).

Ke konci účetního období (na konci roku nebo dle potřeby účetních uzávěrek i čtvrtletně) lze udělat vnitřním účetním dokladem zúčtování do výnosů těch čipů, které nebudou zcela určitě vráceny (ztracené, zničené, nevrácené při ukončeném stravování apod.) = jsou pro účetní jednotku mimořádným výnosem.

Pro tento účel lze použít účet 649 – Ostatní výnosy z činnosti:

Díl-10_Obr-2

 

Pozn.: Pozor, tento účetní zápis již v cenách bez DPH!

 

V případě, že chcete změnit způsob evidence čipů a chcete strávníkům umožnit zpětný výkup identifikačního média a jste plátce DPH, je nutné přechod do tohoto nového režimu „nastartovat“. To se provede tak, že se přeúčtuje současná hodnota výnosového účtu, na kterém se evidují výnosy z prodeje čipů, na účet 324 resp. nutno je přeúčtovat pouze skutečnou hodnotu zálohy (zálohy, které budou určitě vráceny tj. částku čipů, podle skutečného počtu aktivních strávníků s čipem – na základě provedené inventarizace). Zbytek tj. čipy, které nebudou zcela určitě vráceny, který zůstane na účtu 604, je tím mimořádným výnosem popsaným výše (hodnotu ale v tomto případě není nutné přeúčtovávat na účet 649).

Zůstatek účtu 324 by tak vždy měl vykazovat zůstatek pouze "aktivních id. médií" tj. čipů, které jsou v oběhu a očekává se, že budou vráceny. Účet tak jinými slovy vyjadřuje částku záloh za identifikační média, která fakticky existuje k aktivnímu strávníkovi, a kterou je možno pravidelně inventarizovat.

Souhrnný příklad z předchozí kapitoly bude u plátce DPH vypadat takto:

Nákup indentifikačních médií (čipy) nakupuje účetní jednotka od dodavatele a takto nakoupené čipy považuje za náklad na spotřebu ostatního materiálu ve školním stravovacím zařízení. Vlastní nákup čipů účtuje jako zvýšení materiálových zásob na skladě proti zvýšení stavu závazků vůči dodavateli. Výdej čipů strávníkům následně účtuje jako výdej materiálu do nákladů. Účtování tak probíhá takto: 

1) nákup idetifikačních médií                                                  112/MD // 321/D

                                                                                               343/MD //

2) výdej identifikačních médií strávníkům (v ceně bez DPH) 501/MD // 112/D

3) zúčtování zálohy z vydaných identifikačních médií           315/MD // 324/D

                                                                                                           // 343/D

4) příjem zálohy od strávníka za identifikační médium 241(261)/MD // 315/D

V případě řádného vrácení identifikačního média po skončení stravování účtuje účetní jednotka opačnými zápisy takto:

4) příjem vráceného média zpět do skladové evidence       -501/MD // -112/D

5) zúčtování vrácené zálohy strávníkovi                               324/MD // 315/D

                                                                                              343/MD //              

5) vrácení zálohy zpět strávníkovi                                        315/MD // 241(261)/D

V případech, kdy dojde ke ztrátě identifikačního média, jeho znehodnocení či zničení, kdy není umožněno strávníkovi zpětné vrácení čipu školnímu stravovacímu zařízení, je nutné zúčtovat výnos organizace z nevrácené zálohy na základě pravidelné (směrnicí definované) inventarizace identifikačních médií takto:

6) zúčtování výnosu u nevratného identifikačního média a zálohy

                                                                                           324/MD // 649/D              

 

 

Jak správně účtovat identifikační média - plátce DPH?

Jakým způsobem správně účtovat o identifikačních médiích (stravovacích kartách a čipech)? Jaký režim zvolit u školních jídelen plátců DPH?

U školních jídelen v režimu plátce DPH je situace složitější. U těchto subjektů se postup účtování médií může lišit jednak podle typu média (stravovací karta s nižší životností vzhledem k rychlému opotřebení vs. bezkontaktní čipy s dlouhou životností a malým opotřebením) a jednak podle režimu zpětného výkupu médií. V případech, kdy strávník má možnost po ukončení stravování kartu vrátit zpět, musí se nutně změnit také režim účtování médií v návaznosti na legislativní omezení podle zákona o DPH.

V případech, kdy není umožněn zpětný výkup stravovacích karet zpět od strávníků, může účtování stravovacích karet probíhat shodně s postupem popsaným u neplátce DPH ve variantě přímého zúčtování do výnosů. Avšak případě, že zpětný výkup od strávníků chceme umožnit, musíme v souladu s požadavky zákona o DPH postup změnit – budeme postupovat obdobně jako při účtování identifikačních médií u neplátce DPH – zúčtování přes zálohové účty.

Při účtování bezkontaktních čipů nastává problém zejména při jejich zpětném odkupu – u plátců daně není možné jejich účtování záporně do výnosů. Je třeba si uvědomit, že strávník téměř nikdy není plátcem DPH, takže odpočet DPH při zpětném odkupu od neplátce DPH není možný. Vhodnější způsob, který znění zákona o DPH vyhoví, je půjčovat čipy proti zaplacení vratné zálohy. Základní problém u účtování čipů je v terminologii a v požadavku zákona o DPH, neboť u plátce DPH již nesmí jít o prodej, ale o zapůjčení čipu - plátce DPH nesmí provádět výkup od neplátce DPH. Vlastní princip účtování je téměř stejný. Účetní případ pak vypadá následovně:

Díl-10_Obr-1

 

Obdobně lze poustupovat při účtování přímo do pokladny (při vynechání účtu 315), ale tento postup vzhledem k vhodným metodikám k programu Stravné nedoporučujeme:

 

- prodej čipu                                                                        261 MD  //    324/D

                                                                                                                343/D

- vrácené čipy (opačný záznam se znaménkem mínus)    -261 MD  //  -324/D

                                                                                                               -343/D

Pozn.: Jak prodej, tak vrácení čipu lze účtovat jedním účetním záznamem, který je rozdílem obou hodnot tj. jako doposud z celkového předpisu za prodané karty (hodnota udává rozdíl prodaných a vrácených čipů).

Ke konci účetního období (na konci roku nebo dle potřeby účetních uzávěrek i čtvrtletně) lze udělat vnitřním účetním dokladem zúčtování do výnosů těch čipů, které nebudou zcela určitě vráceny (ztracené, zničené, nevrácené při ukončeném stravování apod.) = jsou pro účetní jednotku mimořádným výnosem.

Pro tento účel lze použít účet 649 – Ostatní výnosy z činnosti:

Díl-10_Obr-2

 

Pozn.: Pozor, tento účetní zápis již v cenách bez DPH!

 

V případě, že chcete změnit způsob evidence čipů a chcete strávníkům umožnit zpětný výkup identifikačního média a jste plátce DPH, je nutné přechod do tohoto nového režimu „nastartovat“. To se provede tak, že se přeúčtuje současná hodnota výnosového účtu, na kterém se evidují výnosy z prodeje čipů, na účet 324 resp. nutno je přeúčtovat pouze skutečnou hodnotu zálohy (zálohy, které budou určitě vráceny tj. částku čipů, podle skutečného počtu aktivních strávníků s čipem – na základě provedené inventarizace). Zbytek tj. čipy, které nebudou zcela určitě vráceny, který zůstane na účtu 604, je tím mimořádným výnosem popsaným výše (hodnotu ale v tomto případě není nutné přeúčtovávat na účet 649).

Zůstatek účtu 324 by tak vždy měl vykazovat zůstatek pouze "aktivních id. médií" tj. čipů, které jsou v oběhu a očekává se, že budou vráceny. Účet tak jinými slovy vyjadřuje částku záloh za identifikační média, která fakticky existuje k aktivnímu strávníkovi, a kterou je možno pravidelně inventarizovat.

Souhrnný příklad z předchozí kapitoly bude u plátce DPH vypadat takto:

Nákup indentifikačních médií (čipy) nakupuje účetní jednotka od dodavatele a takto nakoupené čipy považuje za náklad na spotřebu ostatního materiálu ve školním stravovacím zařízení. Vlastní nákup čipů účtuje jako zvýšení materiálových zásob na skladě proti zvýšení stavu závazků vůči dodavateli. Výdej čipů strávníkům následně účtuje jako výdej materiálu do nákladů. Účtování tak probíhá takto: 

1) nákup idetifikačních médií                                                  112/MD // 321/D

                                                                                               343/MD //

2) výdej identifikačních médií strávníkům (v ceně bez DPH) 501/MD // 112/D

3) zúčtování zálohy z vydaných identifikačních médií           315/MD // 324/D

                                                                                                           // 343/D

4) příjem zálohy od strávníka za identifikační médium 241(261)/MD // 315/D

V případě řádného vrácení identifikačního média po skončení stravování účtuje účetní jednotka opačnými zápisy takto:

4) příjem vráceného média zpět do skladové evidence       -501/MD // -112/D

5) zúčtování vrácené zálohy strávníkovi                               324/MD // 315/D

                                                                                              343/MD //              

5) vrácení zálohy zpět strávníkovi                                        315/MD // 241(261)/D

V případech, kdy dojde ke ztrátě identifikačního média, jeho znehodnocení či zničení, kdy není umožněno strávníkovi zpětné vrácení čipu školnímu stravovacímu zařízení, je nutné zúčtovat výnos organizace z nevrácené zálohy na základě pravidelné (směrnicí definované) inventarizace identifikačních médií takto:

6) zúčtování výnosu u nevratného identifikačního média a zálohy

                                                                                           324/MD // 649/D