Třetí novinka v DPH

Už jsme Vás informovali o novele zákona o dani z přidané hodnoty, která v letošním roce přináší dvě zásadní novinky:
- nový výpočet DPH z ceny včetně DPH bez použití koeficientu  
- připravovaný převod stravovacích služeb z první snížené sazby (15%) do druhé snížené sazby (10%).

Třetí novinkou v oblasti DPH, která platí již od 1.4.2019, je povinnost uvádět DPH také u zaokrouhlení celkové ceny na vystaveném dokladu.

Podle nového znění ustanovení § 36 odst. 5 se do základu daně nově nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti při dodání zboží a poskytnutí služby na celou korunu. Tím dochází k odstranění možného dvojí zaokrouhlení výše daně a zároveň celé úplaty.

Z toho vyplývá, že od 1.4.2019 je nutné na všech vystavených dokladech kromě hotovostních (obvykle a nejčastěji tedy na vystavených fakturách) uvádět u zaokrouhlení celkové ceny také DPH. Sazba DPH se u zaokrouhlení použije totožná jako u hlavního plnění. Problematiku hlavního a vedlejšího plnění a jejich zatřídění do správné sazby DPH je třeba chápat a řešit komplexně podle svého předmětu činnosti a převažujících dodávek.

Příklad:
V případě, že na vystavené faktuře je uvedeno "Stravné - Kč 500,- bez DPH v 15% sazbě DPH" a jako další položka "Čipy - Kč 500,- bez DPH v 21% sazbě DPH", pak hlavní činností školní jídelny není prodej čipů, ale prodej jídel - tedy stravné. Sazba DPH uvedená u zaokrouhlení se pak použije sazba 15%, protože hlavním plněním je "stravné".

Jak tuto problematiku řešit v programech VIS?

Nejjednodušším řešením je zcela vypnout zaokrouhlení na vystavovaných fakturách, neboť faktury lze hradit bezhotovostně resp. zaokrouhlení lze následně provést při platbě hotovostí na pokladním dokladu, kde zaokrouhlení není nutno zatěžovat daní z přidané hodnoty. 

V SW Účtárna je řešení jednoduché - nezaokrouhlovat celkovou cenu faktury a fakturu vystavit na haléře tj. vypnout ve Společné - Společné nastavení - Zaokrouhlování ceny - nastavit variantu NE.

V SW Stravné je řešení složitější, protože vypnutí zaokrouhlení v menu Společné - Společné nastavení nelze použít, neboť vystavované faktury mají své vlastní autonomní nastavení. Vypnutí zaokrouhlení celkové ceny faktury tak proveďte v menu Rejstřík - Pracovní tabulka - Různé - Platební média - Nastavení faktury za spotřebu (nebo Nastavení faktury za ost. platby) - položka Zakrouhlení celk. ceny (zvolit "N"). 

Další informace k výše uvedené problematice a novelám DPH v roce 2019 přináší materiály MF ČR:
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2019/informace-k-novelam-zakona-o-dph-2019-9677
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-novinky/2019_Informace-k-novelam-DPH.pdf